A till Ö

A till Ö samt allmänna trivselregler 


Syftet med de här allmänna reglerna är att ge säkerhet och trivsel för de boende. Trivselreglerna är ett komplement till Arenans stadgar samt tillämpliga lagar. Om du inte hittar svar på dina frågor här, sök i stadgarna, din bostadspärm (som följer med varje lägenhet) eller kontakta styrelsen: arenanbrf@gmail.com.

Var aktsam om och vårda din egen lägenhet, inklusive balkong och uteplats, samt föreningens gemensamma  egendom i övrigt.

Avfallshantering och soprum
Soprum utanför Rekordvägen 3. Avfallet källsorteras: matavfall, plastförpackningar, glas, metallförpackningar, tidningspapper, pappers- eller kartongförpackningar samt övrigt hushållsavfall. Läs anvisningarna i soprummet. Glödlampor och elektriska produkter får inte lämnas i soprummet. Det finns återvinningsstation vid Ekobacken och i Hemmesta.

Läs mer om återvinning på Värmdö kommuns hemsida.

På Käppalas hemsida kan man läsa mer om hur man torkar ur och samlar upp fett för att undvika stopp i avlopp.

Barnvagnar
Förråd finns i trapphusen på entréplan på både Rekordvägen 1 och 3.

Cyklar
Förråd för cyklar finns utanför Rekordvägen 1. Kan öppnas med bostadsnyckeln.

Balkonger och uteplatser
Vädra gärna, men skaka inte sängkläder och mattor från balkongen. Mata inte fåglar.

Balkonglådor ska placeras innanför balkongräcke.

Grillning får ske på balkong och uteplats med gasolgrill och elektrisk grill, men inte med kol eller briketter.

Felanmälan
Kontakta HSB Servicecenter vid fel i lägenheten, t ex stopp i avlopp, värme, el, etc. Lägenhetsinnehavaren betalar själv för eventuell tjänst.

Försäkring
Brf Arenan är försäkrad i Folksam.  I föreningens fastighetsförsäkring ingår även bostadsrättstillägg till varje lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar dock för sin egen självrisk då försäkringen utnyttjas. Bostadsrättstillägget ersätter inte hemförsäkring.

Gemensam El
Brf Arenan installerade gemensam el under 2019. Elförbrukningen läses av digitalt och debiteras månadsvis, med fyra månaders förskjutning. Elförbrukningen redovisas på avgiftsavin från HSB. Lägenhetsinnehavare som kontinuerligt vill följa sin egen elförbrukning via dator eller telefon, kan rekvirera en speciell lägenhetsportal från styrelsen.

Gasolförvaring
I flerbostadshus får endast gasolbehållare med volym mindre än 5 liter hanteras (blå campingbehållare). För balkong gäller samma regler. Det är förbjudet att förvara behållare med brandfarlig gas på vind, i källarförråd och garage i flerbostadshus.

Gräsmattor och planteringar
Var rädd om våra allmänna gräsmattor och planteringar. Det är förbjudet att köra motorfordon och cykla över dem. Gående följer gångbanorna.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att de inte stör eller förorenar i fastigheten eller inom föreningens område. Hundar måste vara kopplade hela tiden då de vistas utomhus i och runt området. Det finns fyra hundlatriner inom Farstadals område.

Namnskyltar 
Kontakta HSB servicecenter vid förändring av namnskyltar på namntavlor, postfack och tidningshållare. HSB ändrar namnskyltarna automatiskt för alla nyinflyttade (förteckningen i entrén, skylt på brevlådan samt på tidningshållaren).

Nycklar
Det ska finnas 5 bostadsnycklar till varje lägenhet som även går till sop- och cykelrum samt vindsförråden.

Parabol, markiser m. m.
Den som önskar sätta upp parabolantenn, markis eller liknande måste få tillstånd av styrelsen.

Parkering
Är enbart tillåten på uthyrda anvisade platser. Avgiftsbelagda besöksparkeringar finns både på Rekordvägen och Publikvägen. Det är inte tillåtet att parkera på Rekordvägen. Innehavare av motorcyklar och mopeder bör kontakta styrelsen för en lösning av sin parkeringsfråga. I cykelförrådet utanför Rekordvägen 1 får endast cyklar förvaras.

Uppfarterna till husen får endast användas vid i- och urlastning, max 15 minuter enligt avtal, för att inte blockera för färdtjänst, brandutryckningsfordon, m.m. Vid in- och utflyttning finns möjlighet att låna ett parkeringstillstånd. Kontakta någon i styrelsen.

Rökning
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen. Visa hänsyn till alla boende. Tänk på allergiker och barn!

Kasta inte fimpar på marken utanför porten – ta med dem in eller kasta  dem i papperskorgen (väl släckta)!

Skyltning
Annonser och andra meddelanden på husens ytterväggar, i entréer och trappuppgångar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande.

Trapphus och vindsgångar
Ska av säkerhetsskäl hållas tomma. Inget får förvaras permanent eller tillfälligt i trapphus och vindsgångar. Detta gäller till exempel barnvagnar, pulkor, rullstolar, rullatorer, skateboards, skor, soppåsar och dörrmattor.

TV, bredband och telefoni
Två digitalboxar samt router är Brf Arenans egendom och ska finnas i lägenhet vid inflyttning.

Föreningen står för kostnaden för TV (basutbud), bredband och telefoni (samtalskostnad står bostadsrättsinnehavaren för) via Telia. Information finns i Bostadspärmen i din lägenhet. Vid kontakt med Telia, ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer.

Visa hänsyn
Undvik att spela hög musik, spika, borra etc. mellan klockan 22.00 och klockan 07.00. Ska du ha fest, informera gärna grannarna i förväg. Det är inte tillåtet att leka i trapphusen eller på grannens mark.